Share
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
-обект „Астрал Инженеринг” ООД
гр. Пловдив

„Изготвяне на технически проект за обект: АСАНСЬОРНА УРЕДБА ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ПАНСИОНА НА ПУ „СТЕФАН КАРАДЖА” – ГР.ПЛОВДИВ, ПИ №16, включен в УПИ VІІ – Училище, кв. 107 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив”